International Advisory Board
 • Dilyana Vicheva

  President of Bulgarian ORL Society of Pediatric Otorhinolaryngology & VICE-President of the Bulgarian ORL Society

 • Ravi Ramalingam

  President of Indian Association of Otolaryngologists

 • S.K.E.Apparao

  President Indian Society of Otology

 • Sady Selaimen da Costa

  The University of Rio Grande do Sul
  Brazil

 • Levent Sennaruglo

  Turkey

 • Abdulmonem Al-Shaikh

  KSA